Bližšie informácie a podmienky pre prihlásenie

Bližšie informácie a podmienky pre prihlásenie

Prihlášku je možné zaslať prostredníctvom e-mailu. Poukázaním čiastky uvedenej v prihláške na č.ú. 2921835458/1100 v TB s uvedením údajov podľa pokynov v prihláške absolvujete kurz v  termíne na základe dohody. Platbu je možné uhradiť aj priamo v kancelárii č.4 na MKP ul.Vysokoškolákov č. 8, 010 08 Žilina. Prihláška je záväzná až po jej uhradení.

 

• Možnosť odhlásenia je aktuálna iba  ak si odhlasujúci sa zabezpečí náhradu, alebo

dohodne neskorší termín.

• Výcvik realizujú kvalifikovaní inštruktori.

• Pri potápačskom výcviku detí platia zásady ako pri plaveckom výcviku.

• Rozdelenie výcviku:

 

Výcvik pre deti:

• Potápač so základným výstrojom ABC, je potápač schopný potápať sa do malej hĺbky na nádych so základným výstrojom. Pokiaľ je mladší ako 14 rokov môže sa potápať iba v chránenom vodnom prostredí pod dozorom zodpovednej osoby.

Vstupné požiadavky:

 1. Minimálny vek 8 rokov.
 2. Preplávať na hladine ľubovoľným spôsobom vzdialenosť 100 m.

Úvod do potápania (UDP)

Vstupné požiadavky:

 1. Minimálny vek 12 rokov.
 2. Podpísané prehlásenie, ktorým cvičenec /pod 18 rokov zákonný zástupca/ potvrdzuje:

- že si je vedomý rizík spojených s potápaním

- že berie na vedomie svoju zodpovednosť za dodržiavanie pokynov inštruktora

- že jeho zdravotný stav nebráni absolvovaniu ÚDP.

 

Základy prístrojového potápania

Je to potápač spôsobilý bezpečne a správne používať kompletný potápačský výstroj a vycvičený k potápaniu vo voľnej vode v doprovode osoby s kvalifikáciou min. vedúceho potápača.

 

Oprávnenie:

 1. Potápať sa vo voľnej vode v doprovode potápača s kvalifikáciou vedúceho potápača do hĺbky max. 12 m.
 2. Potápať sa v skupinách, kde na jedného potápača s kvalifikáciou vedúceho potápača pripadajú maximálne 4 držitelia kvalifikácie potápač ZPP za predpokladu, že vedúci potápač je v priebehu celého ponoru schopný udržiavať fyzický kontakt so všetkými členmi skupiny.
 3. Robiť ponory, ktoré nevyžadujú dekompresné zastávky.
 4. Potápať sa len za dobrých podmienok a so zodpovedajúcim zabezpečením na hladine

Vstupné požiadavky:

 1. Minimálny vek 12 rokov
 2. Preplávať na hladine 200 m bez základného potápačského výstroja, alebo iných pomôcok.
 3. Udržať sa na hladine 5 minút šliapaním vody, alebo splývaním.
 4. Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:
 5. Vedomosti, ktoré uchádzač získa počas výcviku:

- o vzájomnom vzťahu objemu a tlaku a jeho účinku na organizmus a výstroj,

- o anatómii a fyziológii človeka a ich ovplyvnení pri pobyte pod vodou,

- o účele, funkcii a vlastnostiach potápačského výstroja a o jeho správnom používaní,

- o pravidlách bezpečného potápania,

- o spôsoboch riešenia krízových situácií a o spôsoboch záchrany.

 

Schopnosti, ktoré uchádzač získa počas výcviku:

- skompletizovať, používať a ošetrovať potápačský výstroj,

- riadiť svoj vztlak vo vode,

- vyrovnávať počas ponorenia tlak v dutinách,

- bezpečne vstúpiť a vystúpiť z vody, bezpečne sa pohybovať pod vodou i na hladine,

- zúčastniť sa ponorov ako disciplinovaný člen potápačskej skupiny.

 

Povinné úkony: Potápač musí správne vykonať:

 1. Prípravu, kompletizáciu a ustrojenie potápačského výstroja.
 2. Partnerskú kontrolu pred vstupom do vody.
 3. Používanie signálov pod vodou i na hladine.
 4. Vyváženie na hladine i pod vodou pomocou kompenzátora vztlaku.
 5. Vyliatie masky pod vodou.
 6. Vyňatie a opätovné rozdýchanie pľúcnej automatiky pod vodou.
 7. Uchopenie stratenej pľúcnej automatiky pod vodou.
 8. Po simulácii nedostatku vzduchu dýchať z partnerovho alternatívneho zdroja vzduchu.
 9. Odloženie záťaže na hladine.
 10. Ošetrenie výstroja po ponorení.

Podmienkou udelenia kvalifikácie Základy prístrojového potápania je absolvovanie najmenej 2 ponorov vo voľnej vode do malých hĺbok s inštruktorom.

Výcvik vedie, hodnotenie robí a kvalifikačný stupeň Základy prístrojového potápania udeľuje inštruktor s kvalifikáciou najmenej CMAS I**.

KVALIFIKÁCIA ZÁKLADY PRÍSTROJOVÉHO POTÁPANIA, OPRÁVNENIE JEJ DRŽITEĽA A PODMIENKY VEDÚCE K JEJ ZÍSKANIU, PLNE ZODPOVEDAJÚ POŽIADAVKÁM STN EÚ 14153-1.

 

Výcvik pre dospelých:

Potápač so základným výstrojom ABC, je potápač schopný potápať sa do malej hĺbky na nádych so základným výstrojom. Pokiaľ je mladší ako 14 rokov môže sa potápať iba v chránenom vodnom prostredí pod dozorom zodpovednej osoby.

Vstupné požiadavky:

 1. Minimálny vek 12 rokov.
 2. Podpísané prehlásenie, ktorým cvičenec /pod 18 rokov zákonný zástupca/ potvrdzuje:

- že si je vedomý rizík spojených s potápaním

- že berie na vedomie svoju zodpovednosť za dodržiavanie pokynov inštruktora

- že jeho zdravotný stav nebráni absolvovaniu ÚDP.

. Úvod do potápania /ÚDP/, slúži na nezáväzné oboznámenie sa s potápaním vo výcvikovom

systéme CMAS s tým, že potencionálnym záujemcom o potápačský výcvik kvalifikovane a

bezpečne sprostredkuje prvé oboznámenie sa s prístrojovým potápaním. Absolvovaním

ÚDP nezíska jeho účastník žiadnu kvalifikáciu, overí si však, či je potápania to, čo by ho do

budúcna zaujímalo.

Vstupné požiadavky:

- podpísané prehlásenie, ktorým cvičenec potvrdzuje, že si je vedomý rizík spojených

s potápaním, že berie na vedomie svoju zodpovednosť za dodržiavanie pokynov

inštruktora a že jeho zdravotný stav nebráni absolvovaniu ÚDP.

Základy prístrojového potápania - charakteristika:

Je to potápač spôsobilý bezpečne a správne používať kompletný potápačský výstroj a vycvičený k potápaniu vo voľnej vode v doprovode osoby s kvalifikáciou min. vedúceho potápača.

Oprávnenie:

 1. Potápať sa vo voľnej vode v doprovode potápača s kvalifikáciou vedúceho potápača do hĺbky max. 12 m.
 2. Potápať sa v skupinách, kde na jedného potápača s kvalifikáciou vedúceho potápača pripadajú maximálne 4 držitelia kvalifikácie potápač ZPP za predpokladu, že vedúci potápač je v priebehu celého ponoru schopný udržiavať fyzický kontakt so všetkými členmi skupiny.
 3. Robiť ponory, ktoré nevyžadujú dekompresné zastávky.
 4. Potápať sa len za dobrých podmienok a so zodpovedajúcim zabezpečením na hladine.

Vstupné požiadavky:

 1. Minimálny vek 12 rokov
 2. Preplávať na hladine 200 m bez základného potápačského výstroja, alebo iných pomôcok.
 3. Udržať sa na hladine 5 minút šliapaním vody, alebo splývaním.

 

Vedomosti, ktoré uchádzač získa počas výcviku:

- o vzájomnom vzťahu objemu a tlaku a jeho účinku na organizmus a výstroj,

- o anatómii a fyziológii človeka a ich ovplyvnení pri pobyte pod vodou,

- o účele, funkcii a vlastnostiach potápačského výstroja a o jeho správnom používaní,

- o pravidlách bezpečného potápania,

- o spôsoboch riešenia krízových situácií a o spôsoboch záchrany.

 

Schopnosti, ktoré uchádzač získa počas výcviku:

- skompletizovať, používať a ošetrovať potápačský výstroj,

- riadiť svoj vztlak vo vode,

- vyrovnávať počas ponorenia tlak v dutinách,

- bezpečne vstúpiť a vystúpiť z vody, bezpečne sa pohybovať pod vodou i na hladine,

- zúčastniť sa ponorov ako disciplinovaný člen potápačskej skupiny.

 

Povinné úkony: Potápač musí správne vykonať:

 1. Prípravu, kompletizáciu a ustrojenie potápačského výstroja.
 2. Partnerskú kontrolu pred vstupom do vody.
 3. Používanie signálov pod vodou i na hladine.
 4. Vyváženie na hladine i pod vodou pomocou kompenzátora vztlaku.
 5. Vyliatie masky pod vodou.
 6. Vyňatie a opätovné rozdýchanie pľúcnej automatiky pod vodou.
 7. Uchopenie stratenej pľúcnej automatiky pod vodou.
 8. Po simulácii nedostatku vzduchu dýchať z partnerovho alternatívneho zdroja vzduchu.
 9. Odloženie záťaže na hladine.
 10. Ošetrenie výstroja po ponorení.

Podmienkou udelenia kvalifikácie Základy prístrojového potápania je absolvovanie najmenej 2 ponorov vo voľnej vode do malých hĺbok s inštruktorom. Výcvik vedie, hodnotenie robí a kvalifikačný stupeň Základy prístrojového potápania udeľuje inštruktor s kvalifikáciou najmenej CMAS I**.

 1. Potápač s jednou hviezdou CMAS P*
 2. Potápač s dvoma hviezdami CMAS P**
 3. Potápač s troma hviezdami CMAS P***

KVALIFIKÁCIA ZÁKLADY PRÍSTROJOVÉHO POTÁPANIA, OPRÁVNENIE JEJ DRŽITEĽA A PODMIENKY VEDÚCE K JEJ ZÍSKANIU, PLNE ZODPOVEDAJÚ POŽIADAVKÁM STN EÚ 14153-1.

 


TOPlist