Podmienky

 

Všeobecné a záručné podmienky pre letný prímestský tábor:

1. PCP RAK ŽILINA organizuje Letný prímestský tábor /ďalej LPT/ pre deti

vo   veku od 6 do 14 rokov. Účasť na pobyte zabezpečuje na základe podpísanej

prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa a následnou úhradou poplatku za  turnus.

2 .Kapacita  LPT je 24 detí, na skupinu 12 detí pripadá 1 inštruktor.

3. Cena LPT je 130€/osoba/turnus.

Táto je stanovená ako zmluvná cena a zahŕňa nižšie uvedené služby, ako aj

služby uvedené v základných  informáciách.

Poplatok je potrebné zaplatiť na BÚ -IBAN  SK33 8330 0000 0028 0136 0857,

ako VS   uveďte 999999, do poznámky priezvisko dieťaťa. Taktiež je možné

zaplatiť aj v  hotovosti. Pri úhrade na BÚ a zaslaní prihlášky na náš e-mail

Vám bude zaslaný  e-mail s potvrdením o prijatí prihlášky, úhrady a

rezervovaní miesta v LPT.

V cene je zahrnuté: programová skladba, animátori, športové potreby,

dopravné  náklady atď. V cene sú zahrnuté aj obedy na MKP v reštaurácii,

4. Za stratu cenností – šperky, mobil, elektronika, peniaze organizátor LPT

neručí.

6. V závažnom prípade môže organizátor zmeniť termín, program, cenu LPT,

prípadne pobyt zrušiť. Ak zákonný zástupca so zmenou nesúhlasí, má

právo od zmluvy odstúpiť bez účtovania storno poplatkov. Už zaplatenú sumu za

LPT musí organizátor vrátiť v plnej výške.

7. Zákonný zástupca musí uhradiť plnú cenu LPT v stanovenom termíne.

Dieťa, ktoré počas LPT závažne poruší pobytový poriadok, nerešpektuje

program LPT, môže byť z LPT vylúčené, pričom zákonný zástupca nemá

nárok na náhradu za nevyužité služby, ktoré dieťa nevyužije vlastnou

vinou. Organizátor LPT zodpovedá za organizáciu podujatia. Za škody

spôsobené deťmi zodpovedá zákonný zástupca.

8. V prípade úhrady pobytu a následného zrušenia účasti si organizátor uplatňuje

právo na storno poplatky:

- 20 € pri zrušení najneskôr do 7 dní pred začatím turnusu

- 40 % z ceny ak dôjde k zrušeniu 6. až  4. dni pred začatím turnusu

- 60 % z ceny ak dôjde k zrušeniu 3. až 1. deň pred začatím turnusu, alebo

ak nenastúpi na LPT a zruší účasť ráno do 8.00 hod v deň nástupu na

turnus / aj telefonicky/. Storno poplatok sa neúčtuje ak si účastník zabezpečí

za seba náhradu.

Ak sa  účastník z vlastnej viny nezúčastní LPT a nezruší účasť v deň nástupu,

nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.

 

 

 

TOPlist